Navigácia

O škole

Profil školy

 

Charakteristika školy:

      Stredná odborná škola (predtým Združená stredná škola) vo Veľkom Krtíši sa dlhodobo orientuje na prípravu absolventov v strojárskych a elektrotechnických profesiách pre stroje a zariadenia, strojné obrábanie, zváranie kovov a v elektrotechnických slaboprúdových pre spotrebnú elektroniku a  počítače .  

        Ďalej odbor technických a informatických služieb pre oblasť elektrotechniky so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo v priemyselných podnikoch a pre živnostníkov .

        V školskom roku 2008/2009 sme otvorili na škole nový odbor -Technika a prevádzka dopravy.

         V školskom roku 2009/2010 sme otvorili nové odbory: "Grafik digitálnych médií" a "Manager regionálneho cestovného ruchu"

Podmienky štúdia v učebných a študijných odboroch SOŠ vo Veľkom Krtíši

1.     Teoretické vyučovanie – výuka prebieha v novopostavenej budove školy odovzdanej do užívania v roku 2002. Triedy svojou veľkosťou sú vhodné na vyučovanie. Okrem tried má škola dve odborné učebne na výuku cudzieho jazyka, odbornú učebňu fyziky, odbornú učebňu strojárstva, tri laboratória pre elektrotechnické merania, učebňu ekonomických predmetov, štyri učebne výpočtovej techniky, knižnicu, učebňu etickej výchovy, spoločenskú miestnosť. Vo všetkých odborných učebniach má škola postačujúce množstvo učebných pomôcok, odbornej litratúry, technického zariadenia, meracej techniky, spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky. Najmodernejšia výpočtová technika sa nachádza v učebniach výpočtovej techniky. Personál školy má požadované vzdelanie a skúsenosti, ktoré dokážu odovzdať žiakom.

   

Spolupráca s podnikateľskými subjektami

           V súčastnom období škola spolupracuje s niekoľkými podnikmi, či už v rámci možností externej praxe žiakov alebo zamestnania sa po skončení štúdia.

1.    SAD Modrý Kameň – spolupráca so školou ohľadom externej praxe žiakov odboru autoopravár v II. a III. ročníku s cieľom skvalitnenia výuky

2.   Autocentrum Bystriansky – externá prax žiakov odboru autoopravár, poskončení štúdia    možnosť zamestnania

3.  Autoopravovňa Báňay –   externá prax žiakov odboru autoopravár, poskončení štúdia možnosť zamestnania

4.   Liaz s.r.o. Veľký Krtíš – závod v ktorom môžu nájsť uplatnenie hlavne žiaci končiaci v strojárskych profesiách. Prevádzka požaduje absolventov školy

5.   Talianska firma Technogym – prevádzka v priemyselnom parku Malý Krtíš. Požaduje hlavne absolventov strojárskych odborov.

6.   Príprava na podnikanie na Slovensku ďalších dvoch talianskych firiem v priemyselnom parku Malý Krtíš. Firmy vyžadovali od školy študijné a učebné odbory, informácie o absolventoch, záujem majú o strojárske profesie, čiastočne elektrotechnické

7.   Spolupráca prebieha aj úradmi v štátnej správy a drobnými živnostníkmi v rámci odbornej praxe žiakov študijných odborov. V prípade výborného hodnotenia majú žiaci možnosť uplatnenia sa na trhu práce

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola (SOŠ) Veľký Krtíš, Poľná 10
    Poľná 10
    990 01 Veľký Krtíš
    www.sos-vk.sk
  • (+421) 474830295

Fotogaléria