Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk AJ1
Anglický jazyk pre pokročilých APK
Anglický jazyk_2 AJ2
Animačné služby ASL
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná elektronika AEN
Aplikovaná elektronika cvičenia AEN
Aplikovaná elektrotechnika AET
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná výpočtová technika APT
Astronomický krúžok ASKASK
Autoelektronika AUE
Automatizácia AUT
Automobily AUO
Biológia BIO
Cestná doprava CDO
Cestné vozidlá CEV
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičenie z výpočtovej techniky CVT
Časti strojov CST
Číslicová technika CIS
Daňovníctvo DAN
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Digitálne média DGM
Doprava a manipulácia DPM
Dopravná geografia DOG
Dopravná geografia DOG
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika a podnikanie EAP
Ekonomika podniku CR EPR
Elektrické stroje a prístroje ELS
Elektrické zariadenia v spotrebnej elektronike EZSE
Elektronické publikovanie EPU
Elektronické zariadenia ELZ
Elektronika ELE
Elektronika cvičenia ELEc
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnická spôsobilosť cvičenia ETSc
Elektrotechnické materiály EOT
Elektrotechnické merania ELM
Elektrotechnické merania ELMc
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnika cvičenia ELKc
Elektrotechnológia ELT
Energetika v doprave END
Estetika a spoločenská výchova ESV
Etická výchova ETV
Externá prax EPRAX
Financie FIN
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Grafické systémy GRS
Grafický dizajn digitálnych médií GDD
Hospodárska geografia HOG
Chémia CHE
Informačné technológie ITE
Informatika INF
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika INV
Kongresové služby KGS
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia z anglického jazyka KAJ
kruzok KRU
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematika MAT
Mechanika MEC
Meranie a diagnostika MED
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk_2 NJ2
Občianska náuka OBN
Občianska náuka OBN
Obrazová a zvuková technika OBZ
Obrazový a zvuková technika cvičenia OBZc
Odborná prax ODP
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Písania na stroji PNS
Počítačové systémy POS
Počítačové systémy cvičenia POSc
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu QCR
Praktická časť odbornej zložky POZ GDM
Praktická časť odbornej zložky POZ MAN
Praktická časť odbornej zložky POZ TIS
Praktická časť odbornej zložky POZ TPD
Praktická časť odbornej zložky POZ ELE
Praktické cvičenia PCV
Praktický marketing PMO
Právna náuka PRN
Prax PXA
Prax elektro PRE
Prax_MAN PRM
Programovanie CNC strojov PCM
Projektový krúžok PRK
Psychológia a sociológia PSG
Rádioelektronika RAD
Rozhlasový Krúžok ROK
Rozvoj odboru ROO
Rybársky krúžok RYK
Sekretárske práce SEP
Sieťové technológie SIE
Silnoprúdové zariadenia SIZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna komunikácia SLK
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenský styk SPK
Spracovanie obrazu a textu SOX
Spracovanie sekvencií SSK
Správanie Spr
Sprievodcovské služby SRQ
Strojárska technológia STT
Strojárska výroba STV
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Súčiastky prístrojov SUP
Športový krúžok SPK
Taliansky jazyk TAJ
Technická korešpodencia TKO
Technická mechanika TMC
Technické kreslenie TCK
Technické merania TMR
Technika administratívy TEA
Technika prevádzky TPY
Technológia TEC
Technológia obrábania TLB
Technológia služieb cestovného ruchu TSC
Telekomunikácie TKM
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TOZ GDM
Teoretická časť odbornej zložky TOZ MAN
Teoretická časť odbornej zložky TOZ TPD
Teoretická časť odbornej zložky TOZ ELE
Teoretická časť odbornej zložky TOZ TIS
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Úžitková technika UZT
Výpočtová technika VYT
Výrobné konštrukcie VYK
Záhradnícky krúžok ZAK
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy strojárstva ZLR

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola
    Poľná 10
    990 01 Veľký Krtíš
    www.sos-vk.sk
  • (+421) 474830295

Fotogaléria